دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
108آزمایشگاه مکانیک خاک2278
109آزمایشگاه هرباریوم و زراعت و ژنتیک2373
105آزمایشگاه کامپیوتر ( سایت )2353
107آزمایشگاه گیاه شناسی ( مرکز )2443
106آزمایشگاه گیاه شناسی مجتمع2306
110آشپزخانه مجتمع2266
111آشپزخانه مرکز2490
112آموزش ادبیات فارسی و امتحانات2442
114آموزش عمران و مکانیک2317
113آموزش عمران-برادران2304
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.