دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
171دفتر دانشکده مشاوره و علوم تربیتی2394
172دفتر ریاست2237فاکس 76505680
173دفتر ساختمان ۱ مرکز2439
174دفتر ساختمان ۷ دانشکده فنی2302
175دفتر ساختمان ۱ مجتمع225576505711
176دفتر ساختمان ۲ مجتمع ( گروه کشاورزی )225776505712
177دفتر ساختمان ۳ مجتمع ( دانشکده زبان )228276505713
178دفتر ساختمان ۹ مرکز2446
179دفتر شرکت خدماتی2389
180دفتر طرح و برنامه2521
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.