دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
140پشتیبانی نرم افزار کامپیوتر2346
141تاسیسات مجتمع2265-2221
142تاسیسات مرکز2499-2497
143تاسیسات (کارشناس)2291
144تاسیسات (کارگاه)2299
145تدارکات227276505683
146تدارکات عمران2376
147تربیت بدنی (مرکزی )2489-24877656416
148تشکلهای سیاسی دانشجویان2202
149تصفیه خانه2292
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.