دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
181دفتر فرهنگ اسلامی خواهران2447
182دفتر فرهنگ اسلامی ساختمان ۱ مجتمع2332
185دفتر گروه اقتصاد2249-2226
186دفتر گروه کارشناس کشاورزی2518
187دفتر گروه کامپیوتر و رئیس دانشکده فنی2387
188دفتر گروه مشاوره2393
189دفتر گروه معماری و کتابداری2516
190دفتر مسئول آزمایشگاهها2296
192دفتر نقشه برداری گروه عمران2384
193دفتر استادان گروه روان شناسی2493
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.