دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
110آشپزخانه مجتمع2266
111آشپزخانه مرکز2490
112آموزش ادبیات فارسی و امتحانات2442
113آموزش عمران-برادران2304
114آموزش عمران و مکانیک2317
115آموزش گروه روان شناسی2451
116آموزش نیروی انسانی225676503024
117بهداشت و کنترل مواد غذایی2382
118باشگاه پژوهشگران جوان2517
119بانک ملی دانشگاه243676511112-76511212
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.