دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
101آزمایشگاه ریز پردازنده و مدار الکترونیکی2293
102آزمایشگاه شیمی گروه کشاورزی2205
103آزمایشگاه فیزیک ( مجتمع )2295
104آزمایشگاه فیزیک ( مرکز )76503109
105آزمایشگاه کامپیوتر ( سایت )2353
106آزمایشگاه گیاه شناسی مجتمع2306
107آزمایشگاه گیاه شناسی ( مرکز )2443
108آزمایشگاه مکانیک خاک2278
109آزمایشگاه هرباریوم و زراعت و ژنتیک2373
110آشپزخانه مجتمع2266
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.