دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
38رییس اداره امتحانات2280
66اداره امتحانات و سنجش ونظارت2280
59رییس اداره آموزش زبان2281
123بایگانی آموزش زبان ( رئیس )2281
177دفتر ساختمان ۳ مجتمع ( دانشکده زبان )228276505713
17مدیر گروه زبان انگلیسی228376505713
277گروه زبان (مدیر)2283
256کارشناس زبان و ادبیات تخصصی2284
276گروه زبان ( استادان )2284
50رییس اداره آموزش2285
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.