دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
27مدیر گروه معارف اسلامی2254
28مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی2328
29مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی2486
30مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی2327
32مدیر گروه علوم تربیتی2251
34مدیر گروه علوم اجتماعی2486
35مدیر گروهروانشناسی2451
37رییس آموزش گروه علوم تربیتی2395
38رییس اداره امتحانات2280
39رییس اداره انتشارات علمی وامور کتابخانه2213
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.