دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
1معاونت اداری و مالی222576507673
2معاونت آموزشی222476507634
3معاونت پژوهشی221676506887
4معاونت دانشجویی236776507632
5معاونت سماءومدارس سماء76509282
6معاونت فرهنگی223876507661
7معاونت عمران231176507660
8مدیر امور مالی2324
9مدیر امورپژوهشی221476507674
10مدیر اموردانشجویی2359
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.