تقویم

نیمسال اول۴۰۱ -۱۴۰۰ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
شروع کلاس ها ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
تاریخ حذف و اضافه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
تاریخ امتحانات ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰