تقویم

نیمسال دوم ۹۹ -۹۸ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۸/۱۱/۰۶ ۹۸/۱۱/۱۰
شروع کلاس ها ۹۸/۱۱/۱۳ ۹۹/۰۳/۲۳
تاریخ حذف و اضافه ۹۸/۱۱/۲۶ ۹۸/۱۲/۰۱
تاریخ امتحانات ۹۹/۰۳/۲۵ ۹۹/۰۴/۰۸