تقویم

نیمسال دوم۱۴۰۰ -۹۹ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۹/۱۱/۲۰ ۹۹/۱۱/۲۳
شروع کلاس ها ۹۹/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
تاریخ حذف و اضافه ۹۹/۱۲/۰۹ ۹۹/۱۲/۱۴
تاریخ امتحانات ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱