تقویم

دوره تابستان۹۹ -۹۸ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۹/۰۴/۲۲ ۹۹/۰۵/۰۲
شروع کلاس ها ۹۹/۰۵/۰۴ ۹۹/۰۵/۳۰
تاریخ حذف و اضافه    
تاریخ امتحانات ۹۹/۰۶/۰۵ ۹۹/۰۶/۱۳