سامانه حضور و غیاب کارکنان


راهنمای سامانه حضور و غیاب کارکنان

جهت مشاهده حضور و غیاب پس از وارد نمودن شماره پرسنلی در بخش نام کاربری (بدون ۱۱۳)، شماره پرسنلی و شماره شناسنامه تواما در بخش گذرواژه اقدام نمائید.

ورود به سامانه حضور و غیاب کارکنان