تقویم آموزشی

تقویم

  تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد 95/6/16 95/6/25
برگزاری کلاسها 95/7/03 95/10/24
زمان حذف و اضافه 95/7/17 95/7/21
تاریخ امتحانات 95/10/25 95/11/10