تقویم آموزشی

تقویم

  تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۵/۱۱/۰۹ ۹۵/۱۱/۱۶
برگزاری کلاسها ۹۵/۱۱/۱۶ ۹۶/۰۳/۱۹
زمان حذف و اضافه ۹۵/۱۱/۳۰ ۹۵/۱۲/۰۷
تاریخ امتحانات ۹۶/۰۳/۲۰ ۹۶/۰۴/۱