تقویم آموزشی

  تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۶/۱۱/۰۸ ۹۶/۱۱/۱۲
شروع کلاس ها ۹۶/۱۱/۱۵ ۹۷/۰۳/۲۴
ثبت نام متأخرین ۹۶/۱۱/۱۲ ۹۶/۱۱/۲۲
تاریخ حذف و اضافه ۹۶/۱۱/۲۷ ۹۶/۱۲/۰۳
تاریخ امتحانات ۹۷/۰۳/۲۷ ۹۷/۰۴/۰۷