تقویم آموزشی

 

نیمسال دوم۹۷-۹۸ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۷/۱۱/۰۷ ۹۷/۱۱/۱۱
شروع کلاس ها ۹۷/۱۱/۱۴ ۹۸/۰۳/۲۴
تاریخ حذف و اضافه ۹۷/۱۱/۲۷ ۹۷/۱۲/۰۲
تاریخ امتحانات ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۶