تقویم آموزشی

 

  تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۶/۰۴/۱۸ ۹۶/۰۴/۲۱
شروع کلاس ها ۹۶/۰۴/۲۴ ۹۶/۰۶/۰۲
ثبت نام متأخرین ۹۶/۰۴/۲۱ ۹۶/۰۴/۲۴
تاریخ حذف و اضافه ۹۶/۰۴/۲۴ ۹۶/۰۴/۲۵
تاریخ امتحانات ۹۶/۰۶/۰۴ ۹۶/۰۶/۱۱