پست الکترونیک اساتید هیات علمی

 اساتید گروه روانشناسی اساتید گروه کامپیوتر    اساتید گروه مشاوره اساتید گروه عمران  اساتید گروه  علوم تربیتی اساتید گروه مکانیک  اساتید گروه  کشاورزی  اساتید گروه گرافیک  اساتید گروه  زبان و ادبیات فارسی  اساتید گروه معماری  اساتید گروه  علوم اجتماعی    اساتید گروه تربیت بدنی  اساتید گروه  کتابداری  اساتید گروه  آماروریاضی  اساتید گروه  معارف اسلامی    اساتید گروه  زیست شناسی  اساتید گروه  مطالعات خانواده اساتید گروه  محیط زیست  اساتید گروه  خاکشناسی  اساتید گروه حسابداری    اساتید گروه  زبان و ادبیات انگلیسی   اساتید گروه زبان انگلیسی  اساتید گروه اقتصاد اساتید گروه اقتصاد کشاورزی