تقاضاها

    نقل و انتقال و میهمان شدن   
گواهی اشتغال به تحصیل  به سازمان ها و نهاد ها و اداره ها
 گواهی اشتغال به تحصیل به سفارتخانه ها و وزارت امور خارجه
درخواست گواهی موقت
   صدور  ریز نمرات صدور دانش نامه  
مفقود شدن کارت دانشجویی
درخواست خوابگاه 
امور ایاب و ذهاب
درخواست کار ساعتی
وام و تخفیف 
   کارورزی
کمیته انضباطی 
  ستاد شاهد
مرکز مشاوره
راهنمای ثبت اختراع
سمعی و بصری
تربیت بدنی
بوفه و رستوران