هیأت رییسه

اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر می باشند:
سرپرست واحد: دکتر حسن شهرکی پور

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:حجت الاسلام محمد ابراهیم سراج
معاون آموزشی: دکتر حمیدرضا فاطمی پور
معاون  فرهنگی ودانشجویی: دکتر علیرضا زمانی نوری
معاون پژوهشی: دکتر مالک میرهاشمی
معاون اداری مالی: دکتر کورش پارسا معین
معاون عمرانی: دکتر محمدهادی علیزاده
معاون سما: دکتر ابراهیم ذوالقرنین
مدیر حراست : آقای علی رزمجو
مدیر روابط عمومی : آقای ایرج صادقعلی
مدیر کل پژوهش: دکتر رضا کاظم پور
مدیر کل اداری:  مهندس علیرضا حسین شرقی 
مدیر کل مالی: آقای قاسم رامادان

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان:دکتر سید فرزاد هاشمی
مدیرکل دانشجویی: آقای محمد جواد قائد محمدی
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی:دکتر محمد رسول روزبه

رییس دفتر ریاست:آقای محمدرضا فرهنگ
رئیس دانشکده فنی و مهندسی:دکتر محسن آدابی
رئیس دانشکده  مشاوره و علوم تربیتی و حسابداری:  دکتر فریده دوکانه ای فرد
رئیس دانشکده  ادبیات فارسی و زبان های خارجه: دکترمجتبی محمدی
رئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی:  دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

رئیس دانشکده  کشاورزی و علوم پایه:دکتر سعید صفری دولت آباد
رئیس دانشکده هنر و معماری:دکتر رضا نقدبیشی