شورای واحد

اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر می باشند:


سرپرست واحد: دکتر حسن شهرکی پور

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری:حجت الاسلام محمد ابراهیم سراج
معاون آموزشی : دکتر حمیدرضا فاطمی پور
معاون دانشجویی و فرهنگی: دکتر علیرضا زمانی نوری
معاون توسعه مدیریت و منابع : دکتر ابراهیم ذوالقرنین

معاون پژوهش و فناوری: دکتر مالک میرهاشمی
معاون سما:
مدیر حراست : آقای علی رزمجو
رئیس دانشکده فنی و مهندسی:دکتر محسن آدابی
رئیس دانشکده  مشاوره و علوم تربیتی و حسابداری:  دکتر فریده دوکانه ای فرد
رئیس دانشکده  ادبیات فارسی و زبان های خارجه: دکترمجتبی محمدی
رئیس دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی:  دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

رئیس دانشکده  کشاورزی و علوم پایه:دکتر سعید صفری دولت آباد
رئیس دانشکده هنر و معماری:دکتر امید خبیری

مدیر خدمات پژوهشی: دکتر رضا کاظم پور

مدیر خدمات  آموزشی: آقای حسن شریعتی

رییس حوزه ریاست و روابط عمومی :