اخبار

انعقاد تفاهم نامه علمی، فناوری و پژوهشی  واحد رودهن و  مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

انعقاد تفاهم نامه علمی، فناوری و پژوهشی واحد رودهن و مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

رودهن:روابط عمومی دانشگاه: انعقاد تفاهم نامه علمی، فناوری و پژوهشی مرکز رشد واحد های فناوردانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن و مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب