دفتر تلفن


نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.
ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
191دفتر نهاد رهبری مجتمع ۱222976502056
192دفتر نقشه برداری گروه عمران2384
193دفتر استادان گروه روان شناسی2493
194دفتر مشاوره ( استادان خواهر )2396
195دفتر معاونت دانشکده مشاور و علوم تربیتی2330
196رئیس آموزش گروه علوم تربیتی2395
197راهنمایی پسرانه سماء76506715
198رستوران اساتید و کارکنان ( مجتمع )2381-2269
199رستوران اساتید ( مرکز )2448
200روابط عمومی ( خوشنویسی و سمعی و بصری )2318