تقویم

تابستان ۹۸ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۸/۰۴/۰۸ ۹۸/۰۴/۱۳
شروع کلاس ها ۹۸/۰۴/۱۶ ۹۸/۰۵/۲۴
تاریخ حذف و اضافه    
تاریخ امتحانات ۹۸/۰۶/۰۳ ۹۸/۰۶/۰۷