تقویم

نیمسال اول۹۷-۹۸ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۷/۰۶/۱۱ ۹۷/۰۶/۲۱
شروع کلاس ها ۹۷/۰۶/۲۵ ۹۷/۱۰/۱۴
تاریخ حذف و اضافه ۹۷/۰۷/۰۸ ۹۷/۰۷/۱۲
تاریخ امتحانات ۹۷/۱۰/۱۶ ۹۷/۱۰/۲۷