تقویم

دوره تابستان تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۷/۰۴/۱۶ ۹۷/۰۴/۲۱
شروع کلاس ها ۹۷/۰۴/۲۴ ۹۷/۰۶/۰۱
ثبت نام متأخرین    
تاریخ حذف و اضافه    
تاریخ امتحانات ۹۷/۰۶/۰۴ ۹۷/۰۶/۰۷