تقویم

  تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۶/۱۱/۰۸ ۹۶/۱۱/۱۲
شروع کلاس ها ۹۶/۱۱/۱۵ ۹۷/۰۳/۲۲
ثبت نام متأخرین ۹۶/۱۱/۱۲ ۹۶/۱۱/۲۴
تاریخ حذف و اضافه ۹۶/۱۱/۲۷ ۹۶/۱۲/۰۳
تاریخ امتحانات ۹۷/۰۳/۲۷ ۹۷/۰۴/۰۷