تقویم

نیمسال دوم۹۷-۹۸ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۷/۱۱/۰۷ ۹۷/۱۱/۱۱
شروع کلاس ها ۹۷/۱۱/۱۴ ۹۸/۰۳/۲۴
تاریخ حذف و اضافه ۹۷/۱۱/۲۸ ۹۷/۱۲/۰۳
تاریخ امتحانات ۹۸/۰۳/۲۶ ۹۸/۰۴/۰۶