تقویم

  تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۶/۱۱/۰۸ ۹۶/۱۱/۱۲
شروع کلاس ها ۹۶/۱۱/۱۵ ۹۷/۰۳/۲۴
ثبت نام متأخرین ۹۶/۱۱/۱۲ ۹۶/۱۱/۲۴
تاریخ حذف و اضافه ۹۶/۱۱/۲۹ ۹۶/۱۲/۰۴
تاریخ امتحانات ۹۷/۰۳/۲۷ ۹۷/۰۴/۰۷