تقویم

  تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۵/۶/۱۶ ۹۵/۶/۲۵
برگزاری کلاسها ۹۵/۷/۳ ۹۵/۱۰/۲۴
زمان حذف و اضافه ۹۵/۷/۱۷ ۹۵/۷/۲۱
تاریخ امتحانات ۹۵/۱۰/۲۵ ۹۵/۱۱/۱۰